Skip to main content

Onsala Kyrka

Kyrkans ålder är svår att med säkerhet bestämma. Sannolikt finns i murarna rester av en medeltidskyrka men kyrkans nuvarande utseende härrör från 1600- och 1700- talen. Kyrkans karakteristiska drag är det långa skeppet och de två tornen, det ena byggt i trä. Kyrkans yttre må vara anspråklöst men dess inre är desto mer intressant. Detta gäller inte minst predikstolen från tidigt 1600-tal, dopfatet och takmålningarna från 1700-talets början. Kyrkans inre återspeglar Onsalas vikt som sjöfartsbygd. Mycket stort intresse brukar det Gathenhielmska gravkoret tilldra sig. I två marmorkistor vilar kvarlevorna efter kapare Lars Gathenhielm –”Lasse i Gatan” och hans hustru Ingela.

Mårtagården

Det nuvarande boningshuset uppfördes 1780 av skepparen Lars Ryberg. Gårdens siste ägare var Knut och Tora Larsson, som donerade gården som ett kulturminne för att bevaras för framtiden. Mårtagården med sitt vackra läge och välbevarade skick är en mycket fin företrädare för de kaptensgårdar som funnits – och finns – på Onsala. Gården förvaltas av en stiftelse. Ytterligare information kan du få på Mårtagårdens hemsida.