Skip to main content

Museet

Ett självklart syfte för initiativtagarna och därmed för föreningen var att bygga upp ett museum, som kunde spegla den ytterst väsentliga del av Onsalas närings- och kulturliv som sjöfarten har utgjort under gångna århundraden.

Att sjöfarten, framför allt den så kallade bondeseglationen, haft stor betydelse för Onsalas utveckling framgår tydligt av det stora antal ”kaptensgårdar” som smyckar landskapet.

I ljuset av den stora inflyttning som ägt rum till Onsala, framför allt från Göteborg, framstod det för föreningens grundare som viktigt att skapa förutsättningar för de nya Onsalaborna att lära känna sin nya hembygd och dess vardagsnära historia.

Ett ytterligare syfte är att skapa förutsättningar för forskning, som ytterligare kan beskriva den verklighet, som styrt utvecklingen av näringsliv och socialt liv på Onsalahalvön.