Skip to main content

Stadgar

Stadgar för Föreningen Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala antagna den 3 april 2023.

 • 1 Föreningens namn är Föreningen Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala.
 • 2 Föreningens verksamhet är ideell och skall:

Etablera och utveckla ett museum med huvudinriktning på norra Hallands sjöfarts- och sjökrigshistoria samt kustnära verksamhet och tillhandahålla för verksamheten erforderliga magasin- och samlingslokaler.

Driva, uppdatera och underhålla museet samt upprätta erforderlig dokumentation.

Samverka med hembygdsförening, kommun och länsmyndigheter i frågor av museal verksamhet, t.ex. visning och särskilda utställningar.

Arrangera föreläsningar, kurser och medlemsaktiviteter.

Samarbeta med skolor och utbildningsorganisationer samt bereda möjlighet för examensarbeten och forskning etc.

Utsända aktuella meddelanden till medlemmarna samt utge föreningens informationsblad.

 • 3 Föreningen, som har sitt säte i Onsala, är öppen för medlemskap dels för allmänheten dels för juridiska personer ex . företag, myndigheter, andra föreningar.
 • 4 Föreningens verksamheter finansieras dels genom medlemsavgifter dels genom andra avgifter, försäljning, sponsorer, offentliga bidrag och eventuella donationer.
 • 5 Avisering av medlemsavgifter för året skall ske senast i samband med kallelse till årsmötet.
 • 6 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
 • 7 Föreningens verksamhet skall handhas av en styrelse bestående av minst tre och högst sju ledamöter inklusive ordförande, dessutom en till två suppleanter . Styrelseledamöter och suppleanter väljs av ordinarie årsmöte i föreningen.             

                      För val av föreningens ledamöter gäller följande: vid varje årsmöte väljs halva antalet ledamöter i en period om två år. Vid första årsmötet väljs den andra hälften ledamöter för en period om ett år.

 • 8 Föreningens ordförande väljs av årsmötet ur föreningens sex valda styrelsemedlemmar för tiden till nästa årsmöte.
 • 9 Styrelsen skall avhålla minst fyra protokollförda sammanträden per år.
 • 10 Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar av antalet styrelseposter är besatta. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • 11 Föreningens verksamhet skall granskas av två revisorer, som väljs av årsmötet för tiden till nästa årsmöte.
 • 12 Årsmötet skall utse en valberedning bestående av två personer att inför nästa årsmöte föreslå ordförande, föreningens styrelseledamöter samt revisorer.
 • 13 Årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet skall ske i föreningens medlemsblad Museiloggen senast tre veckor före mötet. Vid särskilt behov kan kallelse ske genom annons i lokal tidning.
 • 14 På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande och sekreterare förmötet.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
 5. Framläggande av styrelsens årsberättelse.
 6. Framläggande av årsredovisning inklusive förslag till disposition av föreningens tillgångar.
 7. Framläggande av revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Av styrelsen respektive medlemmar väckta förslag.
 10. Val av föreningens styrelseledamöter jämte suppleanter enligt § 7 ovan.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår.
 14. Övriga ärenden.
 15. För ändring av dessa stadgar fordras antigen ett enhälligt beslut vid medlemsmöte eller två tredjedels majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten med minst sex månaders mellanrum.
 16. För beslut om föreningens upplösning fordras antingen ett enhälligt medlemsmöte eller två tredjedels majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten med minst sex månaders mellanrum.

Om föreningens upplöses skall föreningens tillgångar överlåtas på den organisation som övertar ansvaret för den fortsatta verksamheten.